WEB

https://progatbegur.org

NOU BLOC

https://progatbegur.wordpress.com/

PROGAT BEGUR

és una associació de persones voluntàries que té com a principal objectiu l'esterilització i cura dels gats de carrer.


QUÈ ÉS PROGAT BEGUR?

És una Associació legalitzada per a l’esterilització dels gats de carrer creada l’any 2000 al nostre municipi .

Creiem que els gats són necessaris ja que formen part del nostre entorn urbà. Per això volem conscienciar la gent a que els respecti.

Una parella de gats que tingui dues cadellades anuals, de les quals sobrevisquin dos o tres individus, al cap de cinc anys haurà generat una xifra aproximada de 12.000 individus.

La majoria d’aquests animals moren atropellats, enverinats, sacrificats a les gosseres municipals o torturats per cafres.

En molts de països l’esterilització de gats de carrer és una pràctica habitual i fins i tot en alguns és obligatòria per llei.

PER QUÈ HO FEM?

Per reduir la natalitat i evitar la proliferació descontrolada de gats de carrer. Aquests tendeixen a formar colònies nombroses a causa de la seva gran capacitat reproductiva.

COM HO ACONSEGUIM?

Capturant els gats, esterilitzant-los i alliberant-los al mateix lloc on han estat capturats. Els gats són molt territorials i és necessari pel seu benestar no intervenir en aquest aspecte.

A més l’esterilització aporta l’avantatge que les olors, baralles i miols propis de les èpoques de zel queden reduïts o eliminats i deixen de molestar els veïns.


Així els gats es queden al lloc on es trobaven i no han de ser engabiats de per vida o retirats i eliminats com s’ha anat fent en el passat, quan no es tenia en compte que els animals també pateixen i tenen sentiments. Això permet que es creï una bona convivència entre les persones que volen els gats i les que es molesten amb la seva presència.

PER A QUÈ SERVEIXEN ELS PUNTS PROGAT BEGUR?

La instal·lació a diferents llocs de la vila de diverses menjadores que anomenem Punts Progat Begur es va iniciar l’any 2003 i actualment ja n’hi ha 22 .

Serveixen en primer lloc per controlar l’existència de gats no esterilitzats o malalts i actuar en conseqüència. Els gats esterilitzats es coneixen per un petit tall que tenen a l’orella, que es fa a la intervenció quirúrgica un cop adormits.

En segon lloc serveixen perquè els voluntaris de Progat Begur posin menjar als gats de forma controlada i higiènica, sempre menjar sec (pinso). No és convenient un altre tipus de menjar perquè s’altera fàcilment.

El disseny i la funcionalitat d’aquests Punts Progat Begur ha estat objecte de felicitació per part del Departament de Medi Ambient de la Generalitat i de diverses associacions de Catalunya.

Aquests Punts Progat Begur asseguren el control de 22 colònies de gats de carrer i fomenten una cultura de respecte i civilitat que són l’emblema de la nostra associació.

TU POTS AJUDAR-NOS !

Amb una aportació mínima de 35 euros anuals que ens ajudaran a costejar els nostres projectes sereu socis de Progat Begur. Els gats us ho agrairan.

Nosaltres fem un treball voluntari, altruista, sense afany de lucre. La nostra societat urbana i moderna, especialment les noves generacions, creu en els drets dels animals i en el seu valor intrínsec, més enllà de la seva utilitat laboral o comercial. El canvi que es dóna en un veïnat després que s’ha esterilitzat la colònia de gats que ocasionava molèsties agrada i satisfà tant els partidaris com els detractors de la presència de gats als espais públics, ja que ambdós grups perceben clarament el pas d’una situació descontrolada a una controlada.

Les Institucions Públiques, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Begur, ens ajuden econòmicament i a través dels seus serveis municipals a aconseguir els nostres objectius.


INFORMACIÓ:

Telèfon:
608 484 522


Correu electrònic:
progatbegur@gmail.com

Compte per a donatius:
La Caixa núm. 2100-0786-71-0200088520
IBAN: ES 36 2100 0786 7102 0008 8520
BIC: CAIX ES BB XXX

Si vol fer-se soci pot enviar les seves dades al correu electrònic. Gràcies per la seva col·laboració!


¿QUÉ ES PROGAT BEGUR?

Es una Asociación legalizada para la esterilización de los gatos callejeros creada en el año 2000 en nuestro municipio.
Creemos que los gatos son necesarios ya que forman parte de nuestro entorno urbano. Por eso queremos concienciar a la gente para que los respete.
Una pareja de gatos que se reproduzca dos veces al año con un promedio de dos o tres crías por parto, habrá generado al cabo de cinco años una población aproximada de 12.000 individuos.
La mayoría de estos animales mueren atropellados, envenenados, sacrificados en las perreras municipales o torturados por desaprensivos.
En muchos países la esterilización de gatos callejeros es una práctica habitual e incluso en algunos es obligatoria por ley.

¿POR QUÉ LO HACEMOS?

Para reducir la natalidad y evitar la proliferación descontrolada de gatos callejeros. Éstos tienden a formar colonias numerosas a causa de su gran capacidad reproductora.

¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?

Capturando a los gatos, esterilizándolos y liberándolos en el mismo lugar donde han sido capturados. Los gatos son muy territoriales y es necesario para su bienestar no intervenir en este aspecto.
Además la esterilización añade como ventaja que los olores, peleas y maullidos propios de las épocas de celo quedan reducidos o eliminados y así dejan de molestar a los vecinos.
Los gatos pueden quedarse en el lugar donde se encontraban y no tienen que ser enjaulados de por vida o retirados y eliminados como se hacía en el pasado, cuando no se tenía en cuenta que los animales también sufren y tienen sentimientos. Esto permite que se cree una buena convivencia entre las personas que quieren a los gatos y las que se molestan con su presencia.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS PUNTOS PROGAT BEGUR?

La instalación en diferentes puntos del pueblo de varios comederos que llamamos Puntos Progat Begur se inició en el año 2003 y actualmente ya hay 22.
Sirven en primer lugar para controlar la existencia de gatos no esterilizados o enfermos y actuar en consecuencia. Los gatos esterilizados se conocen por un pequeño corte que tienen en la oreja, que se hace en intervención quirúrgica con anestesia.
En segundo lugar sirven para que los voluntarios de Progat Begur puedan poner comida a los gatos de forma controlada e higiénica, siempre comida seca (pienso). No es conveniente otro tipo de comida porque se altera fácilmente.
El diseño y la funcionalidad de estos Puntos Progat Begur ha sido objeto de felicitación por parte del Departament de Medi Ambient de la Generalitat y diversas asociaciones de Catalunya.
Estos Puntos Progat Begur aseguran el control de 22 colonias de gatos callejeros y fomentan una cultura de respeto y civismo que son el emblema de nuestra asociación.

¡TÚ PUEDES AYUDARNOS!

Con una aportación mínima de 35 euros anuales que nos ayudarán a costear nuestros proyectos sereis socios de Progat Begur. Nosotros hacemos un trabajo voluntario, altruista, sin ánimo de lucro. Nuestra sociedad urbana y moderna, especialmente las nuevas generaciones, cree en los derechos de los animales y en su valor intrínseco, más allá de su utilidad laboral o comercial. El cambio que se da en una vecindad después de esterilizar la colonia de gatos que ocasionaba molestias gusta tanto a los partidarios como a los detractores de la presencia de gatos en los espacios públicos, ya que se percibe claramente el paso de una situación descontrolada a una controlada.
Las Instituciones Públicas, la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Begur, nos ayudan económicamente y a través de sus servicios municipales a conseguir nuestros objetivos.